KVKK Aydınlatma Metni

TEMA KOLEJİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

Eron Özel Eğitim-Öğretim ve Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Tema Koleji olarak anılacaktır”) olarak, gizliliğinize önem veriyor ve gizliliğinizin temini ve devamı adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK olarak anılacaktır”) uyarınca eldeki aydınlatma metni ile kişisel veri işleme politikamıza dair bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bu metin ile hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle işlediğimiz, hangi hukuki nedene dayandığımız, kişisel verilerinizin güvenliği ve akıbeti ile diğer diğer hususlara dair ayrıntılı bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ederken, veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Ad/Soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilecek bilgilere örnektir.

Kişisel veri işleme ise kişisel verilerin herhangi bir şekilde kullanılması suretiyle, kişisel verinin konu olduğu her türlü eylemi ifade etmektedir. Örneğin bir verinin saklanması, kaydedilmesi, yazılması, silinmesi gibi tüm işlemler kişisel veri işleme faaliyeti olarak adlandırılmaktadır.

Konuya ilişkin ek bilgilendirme talebiniz olduğunda bize [email protected] adresinden veya bu metindeki diğer iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Tema Koleji tarafından aşağıda açıklanan şart ve durumlarda hukuka uygun olarak işlenebilir, üçüncü kişilere açıklanabilir veya aktarılabilir. Bu şart ve durumların neler olduğunu aşağıda detaylı olarak ifade edeceğiz.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Tema Koleji olarak veri sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 • Hukuk ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak genel güven ilkeleri doğrultusunda işliyoruz.

 

 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak, meşru menfaatleriniz doğrultusunda işliyoruz. İşlenen kişisel verilerinizin doğruluğu belirli periyotlarla tarafımızca kontrol edilmekte ve gereken düzeltmeler yapılmaktadır.

 

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verilerinizi; açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işliyoruz.

 

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verilerinizi, işlenme amaçlarıyla bağlantılı ve sınırlı olarak işliyoruz. Kişisel verileriniz işlenirken ölçülü davranılmakta ve gerekli olmayan kişisel verileriniz işlenmemektedir.

 

 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikli olarak yasa gereği kişisel verilerin saklanması için öngörülen bir sürenin olup olmadığı tespit edilerek varsa bu sürelere uygun davranılarak kişisel verilerinizi işliyoruz. Mevzuatta kişisel verilerinizin saklanma sürelerine dair herhangi bir süre belirlenmemişse, kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Belirlenen sürenin sonunda veya kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde başkaca herhangi bir hukuki sebep yoksa derhal kişisel verileriniz imha edilmekte, silinmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, Tema Koleji tarafından KVKK gereği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilmektedir.

 

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülme

Mevzuatımızda kişisel verilerinizin işlenmesi açıkça öngörülmüşse kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 • Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kişisel veri işlemenin Tema Koleji’nin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi adına zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 • Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, Tema Koleji tarafından işlenebilecektir. Alenileştirme, bir kişisel verinin herkesçe görülebilir ve algılanabilir olması halidir. Alenileştirdiğiniz kişisel verinin, alenileştirme amacı dışında kullanılmayacağını, amaçla bağlı olarak kullanılacağını temin ederiz.

 

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 • Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Tema Koleji’nin meşru menfaatinin varlığı halinde kişisel verileriniz bu işleme şartına dayalı olarak işlenebilecektir.

 

 • Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz yukarıda saydığımız yedi şartın varlığına dayalı olarak işlenemiyorsa ancak sizden alınacak açık rıza ile işlenebilecektir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE DAYANILAN HUKUKİ SEBEP/SEBEPLER

Kişisel verileriniz; genel müdürlüğümüz ve şubelerimiz tarafından, okulumuz ile kurulan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, verilerin işlenmesi amaçlar doğrultusunda Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Okulumuz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda Okul içi düzenlemeler (yönetmelik, yönergeler, politika ve prosedürler) ile sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı doğrultusunda toplanıp işlenecek ve aktarılabilecektir.

Okulumuz kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatının gerekliliklerini yerine getirme ve okul kurallarına uygun olarak faaliyet gösterme amacı başta olmak üzere, öğrencilerimize müfredat dahilinde eğitim ve öğretim hizmeti verilebilmesi, öğretmenlerimizin hazırlayacağı ders programlarının, ders içeriklerinin oluşturulması, eğitim materyallerinin (uygulama, e-kitap, e-ödev vb uygulama ve materyaller) oluşturulması, öğrenci işlemlerinin yerine getirilmesi, rehberlik süreçlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, okulumuzun bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve Okul’un, eğitim ve öğretim hayatının devamının ve sürekliliğinin sağlanmasını temin için doğru, güvenli, işler bir şekilde işletilmesi amacıyla, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerin/vasilerin Okul’un, Okul personelinin kullandığı bilgisayar programlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek, yine eğitim öğretim ile ilgili hizmetlerine dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması,  tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileri işlenen kişi gruplarına ilişkin ayrı ayrı açıklamaya aşağıda yer verilmiştir.

 • Öğrenciler

Öğrencilerin ad-soyad, TC kimlik numarası, fotoğraf, kimlik bilgileri, sağlık, adres, veli/vasi bilgileri, boy, kilo, devamsızlık vs (MEB öğrenci tanıma fişindeki tüm bilgiler) eğitim-öğretim hayatına ilişkin kişisel verileri tarafımızca bizzat öğrenciden alınarak veya öğrenci velisi/vasisinden alınarak, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla veya otomatik yollarla işlenmektedir.

Öğrencinin sürekli hastalığı olup olmadığı gibi sağlık verileri ise, olası bir sağlık problemine acil müdahale edebilmek ve buna ilişkin önlem alabilmek amacıyla açık rıza alınarak işlenmektedir.

Aday öğrencilere ilişkin, Tema Koleji’nde eğitim gören kardeşinin adı, soyadı, doğum tarihi vs. kişisel verileri, okulumuzda uygulanan özel indirim oranlarından faydalanılabilmesi amacıyla KVKK’nın 5.maddesinin 2. Fıkrası uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir. Öğrencinin okul kayıt başvurusunun kabul edilmemesi ve/veya başvuru kabul edilmiş olmasına rağmen okul kayıt işleminin yapılmaması halinde okulumuz tarafından paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun şekilde silinmektedir. Ancak, yapmış olduğunuz kayıt başvurusunun sonraki eğitim dönemlerinde gerçekleşecek kayıt sisteminde dikkate alınmasını talep ederseniz, okulumuz ile paylaşılan ve işbu metinde yer verilen kişisel veriler, başvuru tarihinin ardından üç sene boyunca Okulumuz tarafından tutulmaya devam edilecek ve sonraki senelerde yapmış olduğunuz başvurularda kullanılabilecektir.

Öğrencilerin kişisel verileri KVKK m.5 uyarınca; “kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şeklindeki veri işleme sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri işleme şartlarına dayanmayan hallerde kişisel verinizin işlenmesi halinde ilgili kişisel veri ancak “açık rızanız” alınarak işlenmektedir.

 • Öğrenci Velileri

Öğrenci velilerine yönelik olarak, hangi öğrencinin velisi olduğu ve cep telefon numarası gibi iletişim bilgileri, kimlik bilgileri veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla veya otomatik yollarla işlenmektedir.

Aday öğrenci ve velilerine ilişkin kişisel veriler (kimlik bilgileri, mesleği vs), kesin kayda dönüşmesi ihtimali ve gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için tarafımızca işlenmekte olup üç sene boyunca (yapılan kampanya vs. durumlarında bilgilendirme amaçlı) okulumuz tarafından tutulmaya devam edilecektir.

Okulumuza Mali Yardım/Burs müracaatında bulunmanız halinde, yukarıdaki verilere ek olarak ya da bunlarla birlikte, öğrencilerimizin velisi olarak Size ilişkin, oturduğunuz evin tapu, kira bilgi ve belgeleri, maaş, aylık gelir bilgileri, diğer çocuklarınıza ilişkin bilgiler, çocuğunuzun ve sizin sağlık bilgileri, ödediğiniz vergiye ilişkin bilgileriniz toplanacak ve sadece bu amaç için yetkili birim ve makamlarla paylaşılabilecektir.

Öğrenci velilerinin kişisel verileri KVKK m.5 uyarınca “kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şeklindeki veri işleme sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri işleme şartlarına dayanmayan hallerde kişisel verinizin işlenmesi halinde ilgili kişisel veri ancak “açık rızanız” alınarak işlenmektedir.

 • Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar

Öğretmenlerimiz başta olmak üzere diğer çalışanlarımızın da işyeri işçi özlük dosyalarını oluşturmak üzere; özlük, kimlik, banka hesap bilgilerini, fotoğraflarını, iletişim ve adres bilgilerini, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerini, boşanma kararları, aile durumuna ilişkin bilgilerini, medeni hal, ülke gibi demografik verileri yanı sıra, İşletmemize ilişkin çalışma tarihçeniz, eğitim durumunuz, katıldığınız seminer ve iş içi eğitimlerine ilişkin veriler ile kanuni yükümlülüklerimiz olan vergileme ve genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak işlemekteyiz.

Aday çalışanlarımıza ilişkin kişisel veriler, kimlik, fotoğraf, iletişim ve adres bilgileri, yaş, cinsiyet, sağlık bilgileri, boşanma kararları, aile durumuna ilişkin bilgiler, medeni hal, ülke gibi demografik verilerin yanı sıra, eğitim durumunuz, katıldığınız seminer ve iş içi eğitimlerine ilişkin veriler vs. okul kadromuza katılabilmeniz adına işlenmekte olup üç sene boyunca saklanmaktadır.

Öğretmenlerimiz, çalışanlarımızın ve aday çalışanlarımızın kişisel verileri KVKK m.5 uyarınca “kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şeklindeki veri işleme sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri işleme şartlarına dayanmayan hallerde kişisel verinizin işlenmesi halinde ilgili kişisel veri ancak “açık rızanız” alınarak işlenmektedir.

 • Ziyaretçiler

Okulumuza gelen ziyaretçilerin ad-soyad,  giriş-çıkış saatleri, ziyaret bilgileri, kamera sistemi ile alınan kayıtlar okulda bulunan öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarımızın güvenliği adına tarafımızca işlenmektedir.

Ziyaretçilerimizin kişisel verileri KVKK m.5 uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şeklindeki veri işleme sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri işleme şartlarına dayanmayan hallerde kişisel verinizin işlenmesi halinde ilgili kişisel veri ancak “açık rızanız” alınarak işlenmektedir.

 • Çevrimiçi Ziyaretçiler

İnternet sitemizi ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin olarak herhangi bir kişisel veri işlememekteyiz. İnternet sitemizin faaliyet gösterebilmesi için internet tarayıcınız tarafından kullanılan çerezlerin varlığı gerekli olup, bu çerezlerde herhangi bir kişisel veriniz tutulmamakta, tutulan tüm kayıtlar internet sitesinin çalışabilmesi adına gerekli olan kişisel verileriniz dışındaki verilerdir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SAKLANMA SÜRESİ VE GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizin kanun gereği işlenmiş olması halinde kanunlarda belirtilen sürelerin sona ermesine kadar saklanacak ve sonrasında re’sen silinecek, anonim hale getirilecek veya yok edilecektir. Yasa gereği süresiz saklanması gereken kişisel verileriniz ise kanuni yükümlülüğümüz dolayısıyla süresiz olarak saklanacaktır.

Açık rızanız dahilinde işlenen kişisel verileriniz ise veri işleme amacı doğrultusunda on yıl süreyle saklanmaktadır.

İşlenen kişisel verilerinizin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli her türlü elektronik, fiziksel ve yönetimsel güvenlik önlemleri alınmaktadır. Alınan güvenlik önlemleri arasında kişisel veriye erişimin kısıtlanması adına çalışanlar arasında da veri hiyerarşisi kurulmakta, her çalışanın her kişisel veriye erişimi engellenmekte, sadece ilgisine ilgili olduğu kişisel veriye ulaşım imkânı verilmektedir.

Kurumumuz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni, yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde ve her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI KİŞİ VE KURULUŞLAR

Toplanan kişisel verileriniz Kurum faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Tema koleji yetkililerine, ilgili birimlerine, iş ortaklarına, hizmet alınan 3. kişi veya kişilere işin gerektirdiği niteliğe göre ve işin gerektirdiği kadarı ile, ayrıca talep halinde kanunen yetkilendirilmiş kurumlar ile KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerine uygun olarak ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilmekte ve/veya aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU YOLLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Okulumuza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (asgari koşullarda saklanması gereken haller ve/veya yasal olarak saklanması gerekli haller dışında)
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığında otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak adına [email protected] elektronik posta adresine yazabilir veya “Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 13, 06520 Balgat, Çankaya/Ankara” adresine yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi okulumuza iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ekstra bir maliyeti gerektirmesi halinde tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.

Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmî belgeler bulunan kişinin, kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepleri dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmî belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi, resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde, verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Tema Koleji zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu bilgilendirme yazısı içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

 

TEMA KOLEJİ