İlk Yıllar Programı

Okulumuzda Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun “İlk Yıllar Programı” olarak adlandırılan (Primary Years Program – PYP) öğretim programını uygulama yetkisini almak üzere  adaylık sürecimiz 1 Eylül 2017 tarihinde resmi olarak başlamış bulunmaktadır. Bu program ile sorgulamaya dayalı ve uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim hedeflenmektedir.  Tema Koleji olarak bu sorumluluk ile uluslararası bir okul olma yolunda emin adımlarla ilerleyerek 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Döneminde geçireceğimiz yetkilendirme ziyareti sonucunda akredite olmayı amaçlıyor, Dünyadaki 1752 ve Türkiye'deki 30 IB-PYP okulunun arasında yer almak için uygulamalarımızı sürekli geliştirmeye ve öğrencilerimize sorgulama yoluyla en iyi öğrenme deneyimini sunan öğrenenler topluluğu olmayı hedefliyoruz. 

Okul misyonumuz doğrultusunda hepimizin birer öğrenen olduğu gerçeğine dayanarak süreçte tüm öğretmen ve çalışanlarımızı düzenli olarak donanımlı hale getirmeye özen göstereceğiz. Tüm öğretmenlerimizin program geliştirme bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak için hem resmi PYP eğitimleri (gerek yurt içi gerek yurt dışı) hem okul içinde uzmanlar tarafından yönetilen çalıştaylar hem de diğer IB - PYP okullarıyla ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

PYP uygulama sürecimiz Uluslararası Bakalorya (Cenevre) tarafından izlenmekte olup okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllık teftişine de tabidir. Böylece sadece iç denetim yoluyla değil dış denetim ile de eğitim kalitemizin onaylanması söz konusudur.

IB Öğrenen Profili

Bütün IB programlarının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir. IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

Araştıran-sorgulayan: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.

Bilgili: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.Düşünen: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada inisiyatif sahibidirler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.

İletişim Kuran:  Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

İlkeli: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.

Açık görüşlü: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.

Duyarlı: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.

Riski göze alan: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.

Dengeli: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.

Dönüşümlü Düşünen: Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.

IB eğitimi nedir?

3 ila 19 yaşları arasındakiler için olan IB uluslararası eğitim baremi, akademik ve kişisel disiplini itibarıyla eşsizdir. Öğrencileri çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya teşvik ediyoruz. Şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefliyoruz.

IB, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan karakter sahibi çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur.

IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar. Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlerle ifade edilen IB eğitimi:

 • öğrenenlere odaklanır - IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel meydan okumayı öne çıkarır
 • öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir – IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur
 • küresel bağlamlarda işe yarar - IB programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler
 • geniş bir içerik sunar - IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.

IB öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.

IB İlk Yıllar Programı (PYP) nedir?

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir.

PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir ve öğrencilerin IB Orta Yıllar Programı’na en iyi şekilde hazırlanabilmelerini sağlar.

IB İlk Yıllar Programı; 

 • öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar
 • öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder
 • öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler
 • öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

IB İlk Yıllar Programı içerisinde tanımlanmış olan altı ders:

 • dil
 • sosyal bilgiler
 • matematik
 • sanat
 • fen bilimleri
 • kişisel, toplumsal eğitim ve beden eğitimi

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır

Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak "dışarıya açılmalarına" imkân verir.

Kim olduğumuz
Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı

Bulundugumuz yer ve zaman 
Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar

Kendimizi ifade etme yollarımız 
Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetiği takdir edişimiz

Dünyanın işleyişi
Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

Kendimizi düzenleme biçimimiz
İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi

Gezegeni paylaşma
Sonlu kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve ihtilaf çözümleri.

Bu disiplinler ötesi temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar somuttur, derinlemesinedir ve genelde birkaç hafta sürer.

Bu fikirler okulun ötesindeki dünyayla ilgili olduğu için, öğrenciler bunların alakasını görürler ve bunlarla ilgi çekici ve meydan okuyucu bir şekilde bağlantı kurarlar. Bu şekilde öğrenen öğrenciler, öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde yoğunlaşırlar. Tüm öğrenciler bir sorgulama ünitesinin onları önemli bir fikre dair derinlemesine araştırma yapmaya ittiğini fark edecekler ve öğretmen de onların fikirleri ne kadar iyi anladığına dair kanıt toplayacaktır. Kendi kendilerine ve gruplar hâlinde olmak üzere öğrenme sırasında onlar için en faydalı olacak şekilde çalışabilmeyi bekleyecekler.

Daha fazla bilgi için http://www.ibo.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.